Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


cloudpbx:apps:cloudpbx_api

CloudPBX API

Dokumentacja interfejsu systemu CloudPBX

Wersja 1.1

System CloudPBX udostępnia zestaw narzędzi do prostego zarządzania wirtualną centralą telefoniczną poprzez aplikacje webowe. W szczególnych przypadkach istnieje potrzeba integracji systemu telekomunikacyjnego z systemem informatycznym klienta w zakresie pobierania danych połączeń telefonicznych. Funkcjonalność taką umożliwia udostępnione publiczne API CloudPBX oparte o interfejsy REST/WebSocket

1. Komunikacja REST

Interface API w zakresie pobierania danych oparty jest o specyfikację REST, protokół HTTPS i format JSON. Wymiana komunikacji odbywa się w szyfrowanym kanale SSL protokołu HTTP.

Adresy interface CloudPBX:

https://api.cloudpbx.pl, https://api2.cloudpbx.pl

1.1 Autoryzacja

Autoryzacja i autentykacja odbywa się za pomocą klucza API, przekazywanego przez dostawcę usługi. Klucz musi zostać umieszczony w nagłówku HTTP

Authorization: Bearer [AUTHKEY] 

1.2 cdr

Polecenie cdr pozwala na pobranie listy rekordów billingowych za dany okres. Do pobrania danych wykorzystywana jest metoda GET.

Przykład wywołania CURL:

curl -X GET -H 'Authorization: Bearer [APIKEY]' https://api.cloudpbx.pl/cdr

Standardowo wywołanie zwraca listę rekordów billingowych w bieżącym dniu. Aby zmienić zakres dat należy podać parametry 'datestart' i 'datestop' w formacie „YYYY-MM-DD”

curl -X GET -H 'Authorization: Bearer [APIKEY]' https://api.cloudpbx.pl/cdr?datestart=2021-10-01&datestop=2021-10-07

Polecenie zwraca tablicę z listą rekordów w formacie JSON:

[
 {
  "calldate":"2021-12-15 11:25:02",
  "clid":"\"Sekretariat 3\" <101>",
  "src":"101",
  "dst":"105",
  "channel":"SIP\/PBX-101-00000028",
  "dstchannel":"SIP\/PBX-105-00000029",
  "lastapp":"Queue",
  "duration":13,
  "billsec":13,
  "disposition":"ANSWERED",
  "uniqueid":"1639563902.75",
  "cost":"",
  "zone":""
 }
]

Pola rekordu:

 • calldate - czas rozpoczęcia połączenia
 • clid - prezentacja numeru dzwoniącego
 • src - numer źródłowy
 • dst - numer dzwoniony
 • channel - kanał urządzenia rozpoczynającego połączenie
 • dstchannel - kanał terminujący połączenie w centrali
 • lastapp - aplikacja zestawiająca połączenie
 • duration - czas połączenia łącznie z czasem zestawiania
 • billsec - czas połączenia po zgłoszeniu drugiej strony
 • disposition - stan finalny połączenia: ANSWERED, NO ANSWER, BUSY, FAILED
 • uniqueid - identyfikator połączenia
 • cost - koszt połączenia podany w groszach
 • zone - strefa billingowa połączenia
Uwaga! metoda pozwala na pobranie maksymalnie 10 000 rekordów CDR

1.3 record

Polecenie record pozwala na pobranie listy nagrań w danym okresie lub konkretnego nagrania do zapisu na dysku lokalnym. Do pobrania danych wykorzystywana jest metoda GET.

curl -X GET -H 'Authorization: Bearer [APIKEY]' https://api.cloudpbx.pl/record

Wywołanie polecenia bez parametrów powoduje zwrócenie listy nagrań w formacie JSON. Domyślnie polecenie zwraca nagrania z bieżącego dnia. Aby zmienić zakres dat należy podać parametry 'datestart' i 'datestop' w formacie „YYYY-MM-DD”

curl -X GET -H 'Authorization: Bearer [APIKEY]' https://api.cloudpbx.pl/record?datestart=2021-10-01&datestop=2021-10-07

Polecenie zwraca tablicę obiektów JSON:

[
 {
  "uniqueid":"1552558647.371",
  "src":"101",
  "dst":"105",
  "format":"wav",
  "date":"2019-03-14 11:17:28"
 }
]

Pola struktury:

 • uniqueid - identyfikator połączenia
 • src - numer źródłowy
 • dst - numer docelowy
 • format - format nagrania
 • date - data i godzina połączenia
Uwaga! polecenie pozwala na pobranie listy maksymalnie 5000 nagrań

Pobranie nagrania:

curl -X GET --output record.wav -H 'Authorization: Bearer [APIKEY]' https://api.cloudpbx.pl/record/[uniqueid]

Wywołanie polecenia record z podaniem identyfkatora powoduje pobranie nagrania. W przypadku CURL warto dodać opcję –output pozwalająca na zapis danych do pliku.

1.4 dial

Polecenie dial pozwala na wywołanie połączenia pomiędzy abonentem A i abonentem B. Do wykonania połączenia wykorzystywana jest metoda GET.

Polecenie wymagapodania parametrów

 • cpa - numer źródłowy w obrębie centrali
 • cpb - numer docelowy

Przykład wywołania CURL:

curl -X GET -H 'Authorization: Bearer [APIKEY]' https://api.cloudpbx.pl/dial?cpa=101&cpb=200

Wywołanie polecenia dial zwraca

 • OK [ kod 200 ] w przypadku powodzenia
 • Action Error [ kod 500 ] w przypadku błędu wywołania

1.5 sendSMS

Polecenie dostępne jedynie w przypadku, gdy centrala ma udostępnioną bramkę SMS. Aby aktywować usługę należy skontaktować się z biurem obsługi klienta CloudPBX.

Polecenie sendSMS pozwala na wysłanie wiadomości tekstowej do sieci GSM poprzez bramkę SMS. Do wysłania wykorzystana jest metoda POST, w której należy podać paramerty wadomości:

 • to - dziewięciocyfrowy numer telefonu w sieci komórkowej, do którego kierowana jest wiadomość
 • body - tekst wiadomości
 • test - parametr opcjonalny. Jeśli jest ustawiony i jego wartość zawiera string „true”, wiadomość traktowana jest jako testowa - bez dostarczania do odbiorcy i naliczania kosztu.
UWAGA! maksymalna długość wiadomości wynosi 1024 znaki.

Przykład wywołania CURL:

curl -v -X POST -H 'Authorization: Bearer [APIKEY]'\
 -d "to"="[GSMNUMBER]"\
 -d "body"="tekst wysyłanej wiadomości"\
 -d "test"="true"\
  https://api.cloudpbx.pl/sendSMS 
  

Gdzie:

 • GSMNUMBER - dziewięciocyfrowy numer w sieci GSM

Wywołanie polecenia zwraca

 • RESPONSE [ kod 200 ] w przypadku powodzenia
 • RESPONSE [ kod 500 ] w przypadku błędu wywołania
 • Parameter is missing [ kod 400 ] w przypadku braku lub niepoprawnych parametrów „to” lub „body”

Gdzie: RESPONSE to obiekt w formacie json. Przykładowe wartości obiektu RESPONSE:

{"responseId":"3421756012963258480","responseStatus":"QUEUE","responseErrorMesage":null}

Wartość pola responseId określa unikalny numer identyfikacyjny wiadomości, dzięki temu pozwala na monitorowanie stanu wysyłki wiadomości. Aktualny stan przesyłany jest kanałem zwrotnym komunikacją WS Po zmianie stanu, w kanale WS przesyłany jest komunikat smsSendResponse zawierający aktualne informacje o wysyłce.

Wartości pola responseStatus opisane są w punkcie 2.3.5 (smsSendResponse).

Pole responseErrorMesage zawiera wiadomość błędu jeśli taki wystąpił. Wartość null oznacza poprawne wykonanie komendy oraz przekazanie wiadomości SMS do wysyłki.

Dodatkowo responseId zapisywane jest w rekordzie CDR w polu uniqueid.Dzięki temu można odszukać rekord cdr zawierający parametry taryfikacyjne w tabeli billingów.

2. Komunikacja WebSocket

Interface WebSocket jest mechanizmem działającym odmiennie od REST. O ile REST zwraca odpowiedzi na zadane pytania, o tyle WebSocket strumieniuje zdarzenia do klienta. Po podłączeniu klienta do WebSocket, na bieżąco przesyłane są komunikaty o zmianie stanów centrali i urządzeń. Dzięki temu kient może na bieżąco reagować na przychodzące zdażenia.

Protokół WebSocket opiera się częściowo na standardzie HTTP, wykorzystując nagłówek UPGRADE, który powoduje otwarcie kanału komunikacyjnego, którym przesyłane są komunikaty z serwera. WebSocket wspierany jest przez współczesne przeglądarki i JS. Nie brakuje również bibliotek w wielu językach programowania pozwalających łatwo zaimplementować obsługę WS.

Najprostsza imlementacja może opierać się na aplikacji curl lub websocat (https://github.com/vi/websocat). Podłączenie do websocketu umożliwia podgląd przychodzących komunikatów.

Cześć języków zawierających wbudowaną obsługę protokołu HTTP umożliwia wykorzystanie WS poprzez odpowiednią konstrukcję nagłówka HTTP oraz wykorzystanie metody UPGRADE. Niektóre języki (JS, C#) posiadają wbudowane biblioteki wspomagające obsługę WS, inne oferują zewnętzne biblioteki:

2.1 Nawiązanie połączenia WS

Do nawiązania połączenia z api CloudPBX niezbędne jest posiadanie adresu serwera API, nazwy centrali oraz klucza autoryzacyjnego. Te dane pozwolą na zbudowanie prawidłowego URL:

[PROTO]://[SERVER]/ws/pbx_[PBX_NAME]?pbxkey=[APIKEY]

gdzie:

 • PROTO: nazwa protokołu http/https lub ws/wss
 • SERVER: adres serwera api
 • PBX_NAME: nazwa centrali, której eventy zostaną przechwycone
 • APIKEY: klucz niezbędny do autoryzacji

Przykładowe podłączenie do WebSocket za pomocą CURL:

curl --include \
   --no-buffer \
   --output - \
   --header "Connection: Upgrade" \
   --header "Upgrade: websocket" \
   --header "Host: pbxvisor1.cloudpbx.pl" \
   --header "Origin: https://pbxvisor1.cloudpbx.pl" \
   --header "Sec-WebSocket-Key: SGVsbG8sIHdvcmxkIQ==" \
   --header "Sec-WebSocket-Version: 13" \
   https://pbxvisor1.cloudpbx.pl/ws/pbx_MojaCentrala?pbxkey=MyExampleKey

Przykładowe połączenie za pomocą aplikacji websocat

websocat https://pbxvisor1.cloudpbx.pl/ws/pbx_MojaCentrala?pbxkey=MyExampleKey

2.2 Komunikaty centrali

Po podłączeniu do portu WebSocket w momencie wystąpienia zdarzenia na centrali zostaje wygenerowany event. Eventy podawane są w formacje JSON w poniższym formacie:

{"id":386,"channel":"pbx_MojaCentrala","text":{data}}

gdzie

 • id: kolejny numer komunikatu
 • channel: nazwa kanału centrali
 • text: zawiera jeden lub więcej obiektów zdarzeń

Przychodzący komunikat zawiera jeden lub więcej eventów zawierających dodatkowe informacje dotyczące każdego zdarzenia.

2.3 Opis eventów

2.3.1 subscriber

{
"subscriber":
  {
  "peer":"MojaCentrala-101",
  "statusValue":1 
  }
}

Event subscriber opisuje stan konta abonenckiego (peera). opis parametrów eventu:

 • peer - opisuje konto abonenckie, którego nazwa składa się z nazwy centrali oraz numeru abonenckiego
 • statusValue - opisuje stan peera. Wartości stanów podane są w punkcie 2.4
 • connectPeerNumber - pole nieobowiązkowe, zawiera numer abonenta w przypadku eventu opisującego połączenie
 • connectPeerName - pole nieobowiązkowe, zawiera prezentację abonenta w przypadku eventu opisującego połączenie

2.3.2 extstatus

{
"extstatus":
  { 
  "exten":"130",
  "status":4
  }
}

Event extstatus opisuje stan aparatu. Często jest on równoznaczny ze stanem eventu subscriber, opis parametrów eventu:

 • exten - numer abonencki aparatu
 • statusValue - stan aparatu. Wartości stanów podane są w punkcie 2.4

2.3.3 queue

{
"queue":
  {
  "peer":"Kolejka1",
  "calls":"1"
  }
}

Event queue opisuje zmianę stanu w kolejce. Gdy w danej kolejce zmienia się liczba oczekujących połączeń, ich ilość raportowana jest za pomocą tego zdarzenia.

 • peer - nazwa kolejki
 • calls - liczba połączeń oczekujących w kolejce

2.3.4 qmember

{
"qmember":
  {
  "peer":"MojaCentrala-101",
  "queue":"Kolejka1",
  "m_status":"1",
  "m_ct":"0",
  "m_mbshp":"static",
  "m_paused":"0",
  "m_name":"Agent 1",
  "m_location":"SIP\/MojaCentrala-101"
  }
}

Event qmember generowany jest w przypadku zmiany stanu agenta obsługującego kolejkę

 • peer - nazwa konta agenta którego nazwa składa się z nazwy centrali oraz numeru abonenckiego
 • queue - nazwa kolejki, w której zdarzenie dotyczy agenta
 • m_status - stan agenta w kolejce. Wartości stanu agentów podane są w punkcie 2.4
 • m_ct - ilość odebranych połączeń przez agenta
 • m_mbshp - rodzaj agenta - „dynamic” - agent dynamiczny, „static” - agent statyczny
 • m_paused - wartość 1 oznacza agenta w trakcie pauzy (nie odbiera połączeń), wartość 0 oznacza agenta gotowego do pracy
 • m_reason - jeśli event dotyczy zmiany stanu pauzy to pole może zawierać powód zmiany stanu
 • m_name - nazwa agenta
 • m_location - identyfikator terminala który odbiera połączenia

2.3.5 cmember

{
"cmember":
  {
  "channel":"SIP\/MojaCentrala-101-0005f005",
  "action":"add",
  "conference":"SesjaRady",
  "callerIDName":"Jan Nowak",
  "callerIDNum":"101"
  }
}

Event cmember opisuje zmianę stanu uczestnika pokoju konferencyjnego

 • channel - nazwa kanału akustycznego zawierający urządzenie końcowe
 • action - „add” kiedy użytkownik dołącza do pokoju, remove kiedy opuszcza pokój
 • conference - nazwa pokoju konferencyjnego
 • callerIDName - prezentacja użytkownika konferencj
 • callerIDNum - numer abonencki użytkownika konferencji

2.3.5 smsSendResponse

{
"smsSendResponse": 
   {
   "MsgId": "3292468348841377230",
   "to": "48XXXXXXXXX",
   "status": "SENT"
   }   
}

Event smsSendResponse przesyłany jest w momencie zmiany stanu zadania wiadomości SMS wysłanej do sieci komórkowej za pomocą bramki cloudPBX.

 • MsgID - unikalny numer wiadomości przyznawany podczas wysyłania
 • to - numer w formacie międzynarodowym, do którego została wysłana wiadomość
 • status - aktualny stan zadania

Możliwe raportowane stany

 • NOT_FOUND - Nieznaleziona. Błędny numer ID lub raport wygasł
 • EXPIRED - Przedawniona. Wiadomość niedostarczona z powodu zbyt długiego czasu niedostępność numeru
 • SENT - Wysłana. Wiadomość została wysłana ale operator nie zwrócił jeszcze raportu doręczenia
 • DELIVERED - Dostarczona. Wiadomość dotarła do odbiorcy
 • UNDELIVERED - Niedostarczona. Wiadomość niedostarczona (np.: błędny numer, numer niedostępny)
 • FAILED - Nieudana. Błąd podczas wysyłki wiadomości - prosimy zgłosić
 • REJECTED - Odrzucona. Wiadomość niedostarczona (np.: błędny numer, numer niedostępny)
 • UNKNOWN - Nieznany. Brak raportu doręczenia dla wiadomości (wiadomość doręczona lub brak możliwości doręczenia)
 • QUEUE - Kolejka. Wiadomość czeka w kolejce na wysyłkę
 • ACCEPTED - Zaakceptowana. Wiadomość przyjęta przez operatora
 • RENEWAL - Ponawianie. Wykonana była próba połączenia która nie została odebrana, połączenie zostanie ponowione.
 • STOP - Zatrzymanie.

2.4 Wartości stanów

Pole statusValue eventu subscriber przyjmuje wartości liczbowe określające stan konta abonenckiego:

 • 0 - „Wolny” (Idle)
 • 1 - „Rozmawia” (In Use)
 • 2 - „Zajęty” (Busy)
 • 4 - „Niedostępny” (Unavailable)
 • 8 - „Dzwoni” (Ringing)
 • 16 - „Zawieszony” (On Hold)
 • 32 - „Łączenie” (Connecting)

Pole m_status eventu qmember przyjmuje wartości liczbowe określające stan agenta:

 • 0 - Nieznany
 • 1 - Wolny
 • 2 - Rozmawia
 • 3 - Zajęty
 • 4 - Nierawidłowy
 • 5 - Niedostępny
 • 6 - Dzwoni
 • 7 - Dzwoni przy zajętości
 • 8 - Zawieszony

3. Przykładowy kod kliencki

W celu testów i własnej implementacji, pod adresem https://github.com/grzegorziwaniec/cloudpbx_api_client został udostępniony przykładowy kod klienta w języku PHP. Kod prezentuje metody autoryzacji oraz sposób wykorzystania dostępnych metod API zarówno protokołu REST jaki WebSocket

cloudpbx/apps/cloudpbx_api.txt · ostatnio zmienione: 2023/12/22 12:15 przez grzesiek

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki